EXCAVACIONES

EXCAVACIONS

Els ofereix maquinària per els seus moviments de terres, murs de pedra, fonaments, treballs en espais reduïts, excavació de piscines, dipòsits, canalitzacions, neteja de cunetes i aconduïment de camins.

Contacte